Skip to main content

Áirithint Cruinnithe Braislí Cruthaitheacha
Droichead Cluster Meeting Booking

​Cnuaschruinniú 1:
 • Ní mór do MNCanna freastal ar chnuaschruinniú amháin (a bhaineann lena gconair chlárúcháin i.e, bunscoil nó iar-bhunscoil) in aghaidh an téarma, in ord seicheamhach, ar feadh an phróisis Droichead acu. 
 • CM 1: Caithfidh na MNCanna ar fad clárú anseo ar dtús agus ansin CM 1 a chur in áirithe in Ionad Tacaíochta Oideachais dá rogha féin.
Cnuaschruinniú Droichead 2 agus 3:
 • CM 2 agus CM 3: ​Beidh dátaí agus amanna sonracha CManna ar líne ar fáil
  thíos i dTéarmaí 2 agus 3.​ 
Cluster Meeting 1:
 • NQTs are required to attend one cluster meeting (specific to their route of registration i.e. primary or post-primary) per term in sequential order for the duration of their Droichead process. 
 • CM1: All NQTs must first register here then book CM1 in an Education Support Centre of their choice.
Cluster Meeting 2 and 3:
 • CM2 and CM3: Specific dates and times of online CMs will be available below in Terms 2 and 3. 

Céim 1. Roghnaigh Bealach Clárúcháin:
Step 1. Select Registration Route:

primary

Bunscoil

Primary
post primary

Iar-bhunscoil

Post Primary

Breis eolais maidir le Droichead | More information about Droichead

Nuashonrú MNC OIDE

Is é Droichead an próiseas nua ionduchtaithe comhtháite do mhúinteoirí agus tá sé ar fáil do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Tá na próisis thraidisiúnta Promhaidh, Fostaíocht Iarcháilíochta (PQE) agus an Clár Ceardlann Ionduchtúcháin tugtha chun críche nó á gcur i gcrích de réir a chéile.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é Droichead an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach múinteoir bunscoile agus iar-bhunscoile atá cláraithe ón 1 Meitheamh 2020.

 • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn eolas uathu ar phróiseas Droichead cliceáil anseo.
 • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn eolas uathu ar Cheardlanna Ionduchtúcháin cliceáil anseo.
 • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn eolas uathu ar Thacaíocht Scoile cliceáil anseo.
 • Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn sonraí teagmhála foirne OIDE uathu cliceáil anseo.

Le haghaidh ceisteanna a bhaineann leis an bpróiseas traidisiúnta, seol ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beidh Cnuaschruinnithe ar fáil trí Zoom de réir an Fhéilire Cnuaschruinnithe anseo. Ba cheart é seo a léamh in éineacht le ‘Cnuaschruinnithe: Faisnéis Tábhachtach agus Prótacail Tinrimh’ anseo ina bhfuil nasc chun clárú.

Ní mór do MNCanna cur isteach ar Droichead trí www.teachingcouncil.ie  agus ríomhphost deimhnithe a fháil ón gComhairle Mhúinteoireachta roimh chlárú do Chnuaschruinniú 1.


Cnuaschruinnithe Droichead OIDE

Ní bhaineann Cnuaschruinnithe Droichead ach le MNC a ghlacann páirt i bpróiseas Droichead.

Ní mór do MNCanna iarratas a dhéanamh ar Droichead trí www.teachingcouncil.ie  agus ríomhphost deimhnithe a fháil ón gComhairle Mhúinteoireachta (a thugann faomhadh chun tús a chur le próiseas Droichead) sula dtéann siad i mbun aon chnuaschruinnithe.

Is fóram é gach cnuaschruinniú inar féidir le MNCanna próiseas Droichead agus cleachtas gairmiúil a phlé agus soiléiriú a lorg. Spreagtar MNCanna ceisteanna a chur, treoir a lorg, machnamh a dhéanamh ar dhúshláin ar leith agus rathúlacht, smaointe agus eispéiris a roinnt.

Éascaíonn Comhpháirtithe OIDE a bhfuil taithí ar Chnuaschruinnithe acu agus cuireann siad bealaí tacaíochta gairmiúla agus pearsanta ar fáil do MNCanna. Cothaíonn an cur chuige comhfhoghlama seo caidrimh ghairmiúla, muinín agus inniúlacht.

Beidh Cnuaschruinnithe ar fáil de réir an Fhéilire Cnuaschruinnithe. Mar atá leagtha amach sa cháipéis Chnuascruinnithe: Eolas Tábhachtach agus Prótacail Tinrimh, osclófar clárúcháin an tseachtain roimh na himeachtaí.

Dátaí Tábhachtacha 

Amanna agus dátaí do Chnuaschruinniú 1 do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna)  

Osclófar clárú do dhátaí agus amanna faoi leith ar a mbeidh Cnuaschruinniú 1 do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCannaón gCéadaoin, 20 Meán Fómhair.     

  

Cuirfear tús le reáchtáil Chnuaschruinniú 1 an tseachtain dar tús an 2 Deireadh Fómhair * de réir Fhéilire Chnuaschruinnithe Droichead 2023.2024 (anseo).   

Teastas Cúrsa a Phriontáil

Is féidir le MNCanna a ghlac páirt iomlán sa CC 2 uair an chloig a nDeimhniú Críochnaithe a rochtain óna bpróifíl úsáideora laistigh de 10 lá oibre ó fhreastal ar an gcnuaschruinniú. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil an rogha seo ar fáil ach amháin tar éis do fhreastal ar do chnuaschruinniú a bheith deimhnithe ag Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall.

Lean na céimeanna seo le do thoil:

 1. Logáil isteach i do chuntas le do r-phost agus do phasfhocal.
 2. Seiceáil go bhfuil do shonraí i gceart agus brúigh nuashonraigh.
 3. Ar thaobh na láimhe deise den scáileán cliceáil ar an roghchlár.
 4. Cliceáil ar an roghchlár úsáideora agus cliceáil ar phriontáil teastas an chúrsa.
 5. Déanfar sonraí freastail an chúrsa a líonadh. Ar thaobh na láimhe deise den scáileán faoi Imeacht FGL cliceáil ar an bhfocal Clóigh.
 6. Ginfear PDF de do theastas.
OIDE NQT Update

Droichead is the new integrated induction process for teachers and is available to both primary and post-primary teachers.
The traditional processes of Probation, Post-qualification Employment (PQE) and the Induction Workshop Programme either have concluded or are being phased out.

It is important to note that Droichead is the only route of induction for all primary and post-primary teachers registered from 1 June 2020.

 • Teachers requiring information on the Droichead process should click here.
 • Teachers requiring information on Induction Workshops should click here.
 • Teachers requiring information on School Support should click here.
 • Teachers requiring OIDE team contact details should click here.

For queries relating to the traditional process, please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cluster Meetings will be available as per the Cluster Meeting Calendar here. This should be read in tandem with ‘Cluster Meetings: Important Information and Attendance Protocols’ here which includes a link to register.

NQTs must apply for Droichead via www.teachingcouncil.ie and receive a confirmation email from the Teaching Council before registering for Cluster Meeting 1.   

OIDE Droichead Cluster Meetings 2023-2024

Droichead Cluster Meetings for NQT

Newly Qualified Teachers (NQTs) are required to attend up to three different cluster meetings for the duration of their Droichead process. Each cluster meeting is a forum where NQTs can discuss and seek clarification about the Droichead process and professional practice. NQTs are encouraged to ask questions, seek guidance, reflect upon particular challenges and share successes, ideas and experiences. Cluster meetings are facilitated by experienced Droichead Induction Associates and provide avenues of both professional and personal support to NQTs. This shared-learning approach builds professional relationships, confidence and competence. NQTs must complete their full cluster meeting requirement in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024.

Cluster Meeting Requirement

NQTs must complete one different cluster meeting (specific to their sector, primary or post-primary) per term in sequential order for the duration of their Droichead process. NQTs must complete Cluster Meeting 1 (CM 1) before engaging in either Cluster Meeting 2 (CM 2) and/or Cluster Meeting 3 (CM 3). NQTs should not submit their online Form D until all aspects of their Droichead process, including their full cluster meeting requirements, have been fulfilled. If a Form D is received where all the cluster meeting requirements are not met, it will not be processed by the Teaching Council.
Cluster Meetings will be available as per the Cluster Meetings Calendar. As outlined in the Cluster Meetings: Important Information and Attendance Protocols document, registrations will open the week before the events.

Important Dates

Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs)

Registration for specific Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs) will open from Wednesday 20th September.  

Cluster Meeting 1 events will commence week beginning October 2nd in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024 (here). 

NQTs should select and book the CM 1 that they wish to attend. Registering with multiple Education Support Centres and/or for multiple cluster meetings will result in removal from the cluster meeting register.
Please be assured that there will be adequate provision of cluster meetings to meet the demand each term.

Printing Course Certificate

NQTs who have engaged fully in the 2-hour CM can access their Certificate of Completion from their user profile within 10 working days of attendance at the meeting.  Please note this option is only available after your cluster meeting attendance has been verified by Donegal Education Support Centre.  

Please follow these steps:

 1. Log into your account with your e-mail and password.
 2. Check your details are correct and press update.
 3. On the right-hand side of the screen click on menu.
 4. Click on user menu and click on print course certificate.
 5. Course attendance details will be populated.  To the right of the screen under CPD Event click on the word print.
 6. A PDF of your certificate will be generated.