Skip to main content

Tábhachtach - Eolas Clárúcháin | Important - Registration Information

 • Cnuaschruinnithe Droichead le haghaidh Múinteoirí Nuacháilithe (MNCanna) | Droichead Cluster Meetings for NQTs

  Ní mór do Mhúinteoirí Nua-Cháilithe (MNCanna) freastal ar suas le trí chnuaschruinniú éagsúla ar feadh a bpróiseas Droichead. Is fóram é gach cnuaschruinniú inar féidir le MNCanna próiseas Droichead agus cleachtas gairmiúil a phlé agus soiléiriú a lorg ina leith. Spreagtar MNCanna chun ceisteanna a chur, treoir a lorg, machnamh a dhéanamh ar dhúshláin ar leith agus scéalta ratha, smaointe agus eispéiris a roinnt. Is Comhlaigh, a bhfuil taithí acu, a dhéanann éascaíocht ar chnuaschruinnithe agus tugann siad tacaíocht — idir ghairmiúil agus phearsanta — do MNCanna. Cothaíonn an cur chuige comhfhoghlama seo caidrimh ghairmiúla, muinín agus inniúlacht. Is gá do MNCanna a riachtanais maidir le cnuaschruinnithe a bhaint amach de réir Fhéilire Chnuaschruinnithe Droichead 2023.2024.

  Newly Qualified Teachers (NQTs) are required to attend up to three different cluster meetings for the duration of their Droichead process. Each cluster meeting is a forum where NQTs can discuss and seek clarification about the Droichead process and professional practice. NQTs are encouraged to ask questions, seek guidance, reflect upon particular challenges and share successes, ideas and experiences. Cluster meetings are facilitated by experienced Associates and provide avenues of both professional and personal support to NQTs. This shared-learning approach builds professional relationships, confidence and competence. NQTs must complete their full cluster meeting requirement in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024.

 • Riachtanas Cnuaschruinnithe: | Cluster Meeting Requirement:

  Ní mór do Mhúinteoirí Nua-Cháilithe freastal ar chnuaschruinniú amháin (a bhaineann lena n-earnáil féin, bunscoile nó iar-bhunscoile) in aghaidh an téarma, in ord seicheamhach, ar feadh a bpróiseas Droichead. Is gá do MNCanna freastal ar Chnuaschruinniú 1 (CC 1) sula bhfreastalaíonn siad ar Chnuaschruinniú 2 (CC 2) agus/nó ar Chnuaschruinniú 3 (CC 3). Níor chóir do MNCanna a bhfoirm D ar líne a chur isteach go dtí go mbaineann siad gach gné dá bpróiseas Droichead amach, lena n-áirítear a riachtanais maidir le cnuaschruinnithe. Má fhaightear Foirm D agus mura bhfuil na riachtanais ar fad maidir le cnuaschruinnithe bainte amach, ní dhéanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta í a phróiseáil. Beidh CC 1 ar fáil aghaidh ar aghaidh in ionaid oideachais agus beidh CC 2 agus CC 3 ar fáil ar líne de réir Fhéilire Cnuaschruinnithe Droichead 2023.2024. Ba cheart é seo a léamh in éineacht le Cnuaschruinnithe: Faisnéis Thábhachtach & Prótacail Freastail.

  NQTs must complete one cluster meeting (specific to their sector, primary or post-primary) per term in sequential order for the duration of their Droichead process. NQTs must complete Cluster Meeting 1 (CM 1) before engaging in either Cluster Meeting 2 (CM 2) and/or Cluster Meeting 3 (CM 3). NQTs should not submit their online Form D until all aspects of their Droichead process, including their full cluster meeting requirements, have been fulfilled. If a Form D is received where all the cluster meeting requirements are not met, it will not be processed by the Teaching Council. CM 1 will be available face-to-face in education centres with CM 2 and CM 3 available online as per the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024. This should be read in tandem with Cluster Meetings: Important Information & Attendance Protocols. 

 • Clárú ar shuíomh Idirlín Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall (LTODG): | Registration on DESC website:

  Is mol riaracháin lárnach de chuid Chnuaschruinnithe Droichead náisiúnta é Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall. Is gá do MNCanna clárú thíos le teastais cnuaschruinnithe a fháil agus a íoslódáil. Tá leagan isteach na dteastas cnuaschruinnithe faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta ar cheann de na riachtanais atá ann agus an próiseas Droichead á thabhairt chun críche.

  Donegal Education Support Centre is the central administration hub of the national Droichead Cluster Meetings.  NQTs must register below in order to receive and download cluster meeting certificates. The submission of cluster meeting certificates to the Teaching Council is one of the requirements when concluding the Droichead process.

Cláraigh le do thoil | Please register

Le háit a chur in áirithe ar an chúrsa, tá sé riachtanach clárú ar an suíomh Idirlín ar dtús.
To book a place on a course it is essential to register on the website first.
Cead | Permission
Toilím go n-úsáidfidh foireann Ionduchtúcháin Droichead agus na hIonaid Oideachais mo shonraí teagmhála maidir le mo phróiseas Droichead. I give permission for my contact details to be used by the Droichead Induction team and Education Centres in relation to my Droichead process.
Prótacail | Protocols
Toilím go n-úsáidfidh foireann Ionduchtúcháin Droichead agus na hIonaid Oideachais mo shonraí teagmhála maidir le mo phróiseas Droichead. I give permission for my contact details to be used by the Droichead Induction team and Education Centres in relation to my Droichead process.
Riachtanas Cnuaschruinnithe | Cluster Meeting Requirement
Tuigim go gcaithfidh mé freastal ar chnuaschruinniú éagsúil amháin a bhaineann le m’earnáil gach téarma, ar feadh mo phróisis Droichead. I understand that I must complete one different cluster meeting per term, specific to my sector, for the duration of my Droichead process
Riachtanas Cnuaschruinnithe | Cluster Meeting Requirement
Tá Féilire Chnuaschruinnithe Droichead léite agam I have read the Droichead Cluster Meeting Calendar